Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.6.13
0
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podľa zmeny zákona č. 245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a podľa ďalších zmien a doplnkov niektorých zákonov má tieto činnosti zabezpečovať príslušný Obvodný pozemkový úrad. To je litera zákona.

„Obce chránia poľnohospodársku pôdu prostredníctvom svojho územného plánu“. To je odpoveď kompetentného pracovníka MÚ Rača k tomuto problému z mája 2013.

Z oboch vyjadrení vyplýva, že obec musí resp. by mala vedieť, ktorú pôdu treba (musí ?) chrániť a najmä ako. Pretože nestačí len zaradiť niektoré časti chotára do tohto zoznamu, ale aj mať predstavu, aké motivačné nástroje má obec k tomu, aby majitelia tejto pôdy a kultúry na nej vysadenej boli zainteresovaní na tejto úlohe. Teda musí mať koncepciu, víziu, program, harmonogram a iné atribúty tejto úlohy a v neposlednom rade aj jej finančné zabezpečenie.

Ak má, prosím, aby boli uverejnené, ak nemá žiadam, aby boli vytvorené. Račianska „vláda“ má pre tento účel vytvorené komisie: územného plánovania i finančnú i zastupiteľstvo, ktoré po prerokovaní navrhnutého programu schváli nakoniec aj rozpočet a v ňom aj financie na túto úlohu na príslušný nasledujúci rok.

Až po získaní kompletných informácií môžeme uvažovať o priateľoch a nepriateľoch našich viníc.

0 comments:

Zverejnenie komentára