Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.8.14
0
V Rači máme dva druhy vinohradov z hľadiska funkčnosti (A1 a A2) a z hľadiska právneho tiež dva druhy (B1 a B2).

Z hľadiska funkčnosti máme:

A1. Vinohrady, ktoré sú udržiavané, obrábané, produkujú kvalitné vína a robia dobré meno Rači.

A2. Vinohrady, ktoré sú opustené, zanedbané, spustnuté a nerobia dobré meno majiteľom, ani Rači. Je to naozaj veľká škoda, že sa výborné pôdne podmienky pre pestovanie hrozna (a najmä Frankovky modrej) takto trestuhodne nevyužívajú. Tieto vinice sú v takomto stave z dvoch dôvodov:

a) Buď ich opustili majitelia, pretože sú starí a príp. nevládzu ich obrábať a deti či dediči to nevedia, alebo nestačia popri svojich povinnostiach, alebo ich to netrápi a nezaujíma. Ďalší dôvod je ten, že majú negatívnu skúsenosť z minulosti, keď vinohrad obrábali, ale úrodu nemali komu predať v prípade, že neprešovali, alebo bola úroda väčšia ako stačili spracovať (a vypiť). Často je to aj stratový podnik, pretože nie každý rok je vinohrad rentabilný a často viac financií a práce „zožerie“ ako prinesie. Ďalší dôvod je ten, že všetky zainteresované inštitúcie i občania iba hovoria o podpore vinohradníctva, ale veľmi málo (ak vôbec) niečo pre to robia.

b) Niektoré vinice nechali spustnúť užívatelia – nájomcovia, ktorými boli (často od kolektivizácie na začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia) JRD Rača, neskôr JRD ČSSP Rača a jeho právni následníci PD Rača a Villa Vino Rača.

Počas socializmu (v osemdesiatych rokoch) boli celé hony rekultivované, znovu vysadené a často premenené na etážovú výsadbu formou drôtenky, takže pôvodný smer riadkov zdola nahor bol zmenený o 90 stupňov. To je pozitívny fakt, ktorý bol ale odôvodnený tým, že užívateľ predpokladal, že bude tieto vinice užívať tak povediac navždy. Po zmene vlastníckych pomerov, keď sa vlastníci domohli svojich viníc a dali ich zmluvne do prenájmu zasa organizácii (PD Rača) už nastalo len využívanie viníc, ale údržba prakticky žiadna. Prenajímatelia ich slabo alebo vôbec neudržiavali, až ich zničené vrátili vlastníkom. Napríklad v roku 2010 prenajímateľ Villa Vino Rača odovzdal majiteľom v hone Longtál zničené vinice, ako to dokazujú Oznámenia o odstúpení od (nájomnej) zmluvy. Predmetné vinohrady (kry i oporná konštrukcia) boli pri odstúpení od nájomnej zmluvy naozaj v katastrofálnom stave a bez zásadnej rekonštrukcie nie sú schopné produkcie. Vzhľadom na stav týchto viníc i faktory popísané v bode a) pôvodní majitelia nie sú schopní finančne takúto rekonštrukciu vinohradu zabezpečiť. Otázka je tiež, prečo by ju mali financovať a na niekoho doplácať, ak takýto stav nespôsobili. Je teda jasné a zrejmé, kto je zodpovedný nielen morálne, ale aj finančne za minulé, ale aj budúce straty, škody! Pretože devastáciu zapríčinili určité organizácie, ale formálne je teraz za stav vinohradu zodpovedný majiteľ!!! Je verejným tajomstvom, že v extrémnom prípade by vlastníci takýchto spustnutých vinohradov mohli dostať aj pokutu za neobrábanie pôdy. A to by už bola nespravodlivosť najvyššieho stupňa!!!

Z hľadiska právneho máme tiež dva druhy vinohradov:

B1. Právne vyriešené vinohrady sú tie, ktoré boli predmetom pozemkových úprav a vlastníci ich majú presne vymerané a zapísané na listoch vlastníctva. Môžu s nimi nakladať ako s čistým majetkom, teda napr. predať, alebo dať bez problémov do prenájmu.

B2. Vinohrady, ktoré neboli zahrnuté do pozemkových úprav sú teraz akoby „bezprizorné“. Pôvodní majitelia dostali pridelené náhradné vinohrady, od ktorých ale nemajú žiaden doklad či mapu a tak hospodária (ak hospodária) prakticky ilegálne. Pridelený vinohrad je síce v tom istom hone, ale obyčajne inde ako ten pôvodný. Tak sa niekedy mohlo stať, že ich pôvodný vinohrad už vykúpil investor (stavebník, developer), vlastníci dostali peniaze, ale developer stále nestavia a vinohrad pustne, ako sa to pravdepodobne stalo napr. v hone Táborky. Po vykonaní pozemkových úprav boli náhradné pozemky zrušené, pričom sa pravdepodobne „zabudlo“ (!?!) na to, že nie všade pozemkové úpravy prebehli. V tomto prípade treba zaručiť užívateľom legitímne právo na im pridelený náhradný vinohrad a to formou právoplatného rozhodnutia zodpovednej inštitúcie a upresnenia jeho polohy a prípadne tiež na dokončenie pozemkových úprav na týchto honoch (a zabezpečenie peňazí na túto činnosť).

V tejto veci som sa už 29. januára 2014 obrátil na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný (OÚ BA PLO) a až 21. augusta som dostal písomnú odpoveď, v ktorej mi úrad oznámil (citujem):

„OÚ BA PLO Vám oznamuje, že vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie paragrafu 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách bolo zrušené predpisom 571/2007 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2008 a spisy prešli viacerými predchodcami, OÚ BA PLO takýmito informáciami nedisponuje a odporúča sa Vám obrátiť na Villa Vino Rača a.s.“

Podotýkam, že na túto tému som sa bol na Villa Vino Rača informovať už pred začiatkom „kauzy“, (teda predtým, ako som poslal žiadosť na OÚ BA PLO), ale odpoveď som tiež nedostal uspokojivú, pretože ani na Villa Vino Rača nemajú (údajne) žiadne doklady o prideľovaní náhradných pozemkov. Z odpovede OÚ BA PLO vyplýva, že musím ísť ešte raz na Villa Vino Rača a tam zisťovať, kde je pravda, prípadne písomne žiadať Villa Vino Rača o vysvetlenie, aby som mohol záležitosť posunúť ďalej, ak budem mať písomné vyjadrenie oboch zainteresovaných strán.

Zatiaľ sa teda nič pozitívne neudialo a dve inštitúcie, ktoré boli pri prideľovaní náhradných pozemkov, si zodpovednosť pohadzujú medzi sebou ako horúci zemiak. Preto budem nútený angažovať sa v tejto záležitosti aj ďalej, aby sme my (teda moja manželka a ja, ktorý vinohrad obrábam) a aj ďalší občania Rače, ktorí užívajú náhradné vinice, získali právoplatný doklad o užívaní im pridelenej vinice.

21.08.2014
Michal Krištofič0 comments:

Zverejnenie komentára